ประเภทบริการและอัตราค่าบริการ

                                        
  • นวดเพื่อการรักษา (รหัส 58101) / ฟื้นฟูสมรรถภาพ (รหัส 58102)                   ชั่วโมงละ 200 บาท*
  • นวดเพื่อสุขภาพ / นวดเท้า                                                                          ชั่วโมงละ 200 บาท (เบิกไม่ได้)
  • นวดและประคบสมุนไพร (รหัส 58130 / 58131)                                            ชั่วโมงละ 250 บาท*
  • อบไอน้ำสมุนไพร (รหัส 58301)                                                                   ครั้งละ     150 บาท* (เบิกได้ 120 บาท)
  • ประคบสมุนไพร (รหัส 58201)                                                                     ครั้งละ      150 บาท*
    การฟื้นฟูมารดาหลังคลอด  (นัดล่วงหน้า 1 สัปดาห์) 
            - นวดและประคบสมุนไพร (รหัส 58131)                                                   ชั่วโมงละ 250 บาท*
            - นวดฟื้นฟูหลังคลอด (รหัส 58102)                                                         ชั่วโมงละ 200 บาท*
            - อบไอน้ำสมุนไพร (รหัส 58301)                                                             ครั้งละ     150 บาท* (เบิกได้ 120 บาท)
            - ประคบสมุนไพร (รหัส 58201)                                                               ครั้งละ      150 บาท* 
            - ทับหม้อเกลือ (รหัส 58220)                                                                  ครั้งละ      300 บาท*

*สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง