อัตราค่าบริการ


  • นวดและประคบสมุนไพรเพื่อการรักษาหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพ  ชม.ละ 250 บาท
  • นวดเพื่อการรักษาหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพ ชม.ละ 200 บาท
  • นวดเพื่อสุขภาพ ชม.ละ 150 บาท
  • อบสมุนไพร ชม.ละ 150 บาท
  • ประคบสมุนไพร ชม.ละ 150 บาท
  • ลูกประคบสมุนไพร คู่ละ 200 บาท
**สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบ**